GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 06-12-2021
Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Wójt Gminy Wilków działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XX/151/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok,

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilków w  2013 r.

adresowany do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

logo.jpeg

I. Rodzaj zadania publicznego.

 1. Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wilków z wyłączeniem sportu dla dzieci i młodzieży do lat 17.

 2. Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wilków w sporcie szkolnym wśród dzieci i młodzieży do lat 17.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2013 roku wynosi 35.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.)

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie lub przesłanie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia.

 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.

 6. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.

 7. O dotację na realizację zadań publicznych mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w ust. 1,z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe zgodne są z dziedziną, w której zadania będą realizowane.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania publicznego.

 1. Okres realizacji zadania publicznego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowyo wykonanie zadania publicznego i kończy się nie później niż dnia 31 grudnia 2013 r. - (szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowie).

 2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowamioraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

 3. Możliwość wydatkowania środków finansowych z dotacji po terminie wykonania zadania dotyczy jedynie tych kosztów poniesionych w okresie realizacji zadania, za które wystawiono fakturyz przedłużonym terminem płatności (wystawione w okresie realizacji zadania).

V. Termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych - Propagowanie kultury fizycznej – oferta zadań na rok 2013"
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie, 46-113 Wilków ul. Wrocławska 11, do dnia
18  lutego  2013 r.  do  godz. 15.00.

 2. O zachowaniu terminu decydować będzie data złożenia oferty, bądź – w razie przesłania oferty listem - data wpływu.

 3. Podmioty, które składają kilka ofert powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie.

 4. Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 5. Do oferty należy dołączyć :

1)      odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru ewidencji, lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta, zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,

2)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

3)      statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby,

4)      sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok.

 6. Każda rubryka oferty musi być wypełniona, jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać : „nie dotyczy". Nie można zmieniać kolejności rubryk. Ofertę podpisują osoby reprezentujące oferenta (w przypadku braku pieczątki imiennej osoby reprezentujące oferenta podpisują się pełnym imieniem i nazwiskiem z podaniem pełnionej funkcji), przy podpisach należy umieścić pieczęć oferenta (organizacji).

U w a g a:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2013 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wilkowie. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotacje.Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w art. 15 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1536 z późn.zm.). Złożone oferty podlegają ocenie przez Komisję Konkursową, powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Wilków.

 2. Wybór oferty stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy o wykonanie zadania publicznego i otrzymania dotacji w terminie określonym w umowie. Umowa szczegółowo określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

Zleceniobiorcy zobowiązani są m.in. do :

1)      prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,

2)      sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie,

 3. Jeżeli dotacja zostanie przyznana w wysokości niższej niż wnioskowana, oferent może dokonać zmniejszenia zakresu rzeczowego kosztorysu lub odstąpić od podpisania umowy. W terminie 3 dni od zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu, oferent, któremu przyznano dotację w wysokości niższej od wnioskowanej, jest zobowiązany do dostarczenia :

1)      zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania,

2)      zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania.

 4. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, oferent jest zobowiązany do zawiadomienia Wójta Gminy Wilków o swojej decyzji w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu. Brak zawiadomienia o odstąpieniu od zawarcia umowy lub niedostarczenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania skutkować będzie anulowaniem dotacji.

 5. Kryteria wyboru ofert :

1)      koszt realizacji zadania,

2)      standard miejsca, bazy i wyposażenia,

3)      kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za realizację zadania,

4)      źródła finansowania zadania.

 6. Odrzuceniu podlega oferta :

1)      złożona po terminie,

2)      niekompletna lub podpisana przez osoby nieupoważnione,

3)      złożona nie na obowiązującym formularzu.

 7. Warunki otrzymania dotacji:

1)      Udzielana dotacja nie może być wykorzystana na:

a)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,

b)      zakup gruntów,

c)      działalność gospodarczą;

2)      z dotacji mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

a)      zakupu niezbędnego sprzętu sportowego,

b)      ekwiwalentu sędziowskiego,

c)      zakupu niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania, utrzymanie boisk,

d)      zakupu nagród rzeczowych,

e)      opłaty startowe, członkowskie, transfery, ubezpieczenia zawodników,

f)       transport,

g)      organizacja zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży,

h)      prowadzenie księgowości;

3)      wydatki ponoszone w ramach projektu zostaną uznane za kwalifikowane, o ile:

a)      zostały poniesione w terminie realizacji zadania określonym w zawartej umowie,

b)      są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu,

c)      zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie.

VII. Wysokość środków publicznych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ww. zadania publiczne w roku 2012 wyniosła 35.000,00 zł. Kwota ta była podzielona na dwa zadania:

 A. Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wilków
z wyłączeniem sportu dla dzieci i młodzieży do lat 17.

 B. Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wilków
w sporcie szkolnym wśród dzieci i młodzieży do lat 17,

z czego na zadanie zrealizowane przez organizacje pozarządowe przekazano kwoty:

- zadanie A – 30.000 zł,

- zadanie B – 5.000 zł.

VIII. Postanowienia końcowe.

W trakcie wykonywania zadania zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.), oddelegowani pracownicy Urzędu Gminy w Wilkowie mogą dokonywać okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z postanowieniami umowy o wykonanie zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania. Podmiot wykonujący zadanie będzie zobowiązany udostępnić kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności