Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 28-09-2022
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Zawiadomienie - XXII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28 lutego 2013 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję XXII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 28 lutego 2013 r. (czwartek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

3.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał  Rady Gminy.

4.  Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych za 2012 rok.

6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego część  gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

7. Ocena funkcjonowania oświaty za 2012 rok – strona budżetowa, w tym:

1)      informacja Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie,

2)     dyskusja.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:.

1)      o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok,

2)     o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

3)     wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki,

4)     zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom,

5)     ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków,

6)     o zmianie uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków,

7)      przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2013 roku,

8)     przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,

9)     wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na powiększenie drogi wewnętrznej, położonej w Wilkowie,

10)  wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na powiększenie drogi wewnętrznej, położonej w Wilkowie.

9.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

10.  Zapytania i wolne wnioski.

11.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

12. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

                                                                                               

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                 Wiesław Kowalczyk

 

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności