GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 24-10-2021
Imieniny: Arety, Marty, Marcina

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe

 

 

Wójt Gminy Wilków
ogłasza
 
 otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:

 

A.   Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wilków z wyłączeniem sportu dla dzieci i młodzieży do lat 17.

 

B.   Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wilków w sporcie szkolnym wśród dzieci i młodzieży do lat 17.

 

Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji:

 

 1. Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, polegające w szczególności na:

1)    uczestnictwie zawodników w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym, 

2)    podnoszeniu poziomu sportowego zawodników poprzez systematyczną pracę szkoleniowo – wychowawczą i udział w obozach szkoleniowo - wypoczynkowych,  

3)    organizowanie imprez i zawodów sportowych na terenie gminy, 

4)    organizowanie zajęć i imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców gminy,  

5)    propagowanie sportu w środowisku wiejskim gminy. 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2011 roku: 

-          na zadanie opisane w punkcie A – 30.000 zł. 

-          na zadanie opisane w punkcie B –   5.000 zł.

3. W 2009 roku na realizację zadań przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwotę 15.000 zł. (zadanie A – 10.000 zł., zadanie B – 5.000 zł.), w 2010 roku kwotę 15.000 zł. (zadanie A – 10.000 zł., zadanie B – 5.000 zł.) 

 

Zasady przyznawania dotacji:  

1. Dotacje na realizację zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu mogą otrzymać podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536).
 

2. Podmioty określone w punkcie 1 mogą otrzymać dotację na realizację zadania po złożeniu oferty wg wzoru określonego przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). 

3. Oferty konkursowe powinny spełniać wymagania opisane w art. 14 wyżej cytowanej ustawy oraz powyższego rozporządzenia. 

4. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy lub innych właściwych przepisów. 

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 

6. Wójt Gminy może:  

- odwołać konkurs bez podania przyczyny, 

- przesunąć termin składania ofert,

- dokonać zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania   konkursowego. 

 

Terminy i warunki realizacji zadań:

1.    Zadania powinny być zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 16 grudnia 2011 roku.

2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.   

Termin i sposób składania ofert: 

1. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach należy składać w zamkniętych kopertach, w terminie 21 dniod dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data stempla pocztowego.  

2.    Oferty mogą być składane na wymieniowe w ogłoszeniu zadania oddzielnie lub łącznie.

3.    Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

 Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

     1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.  

     4. Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadań nastąpi po zaopiniowaniu przez Komisję Konkursowa powołana na podstawie art. 15, ust. 2a-2f ww. ustawy w oparciu o następujące kryteria:  

1)    celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką  Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem, 

2)    posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,  

3)    zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,  

4)    osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego  lub podobnego projektu,  

5)    ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,  

6)    pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych, 

7)    posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,  

8)    rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,

9)    rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności