GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 24-10-2021
Imieniny: Arety, Marty, Marcina

Zawiadomienie - XXIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 4 kwietnia 2013 r.


ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję XXIII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 4 kwietnia  2013 r. (czwartek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał
  Rady Gminy.

4.  Interpelacje radnych.

5.  Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy Wilków.

6.  Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wilków.

7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok,

2)      o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

3)      ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

4)      uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych na lata 2013 – 2015 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z.o.o,

5)      zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

6)      o zmianie uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków,

7)       o zmianie uchwały Nr XXI/162/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

8)      określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

9)      określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

10)   przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy”
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2013-2014,

11)    wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, na usytuowanie przepompowni PW-4
do kanalizacji w Wilkowie,

12)   wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu.

8.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

9.   Zapytania i wolne wnioski.

10.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

11.   Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.

                                                                                               

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                 Wiesław Kowalczyk

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności