GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Zawiadomienie - XXV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 06 czerwca 2013r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję XXV sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 6 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 1300.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.

4.       Interpelacje radnych.

5.       Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków.

6.       1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem
       z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2012 rok,

2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
       o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2012 rok,

       3)    dyskusja,

       4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków
           za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2012 rok.

7.       Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:

1)  zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie w sprawie wniosku
   o   udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok,

2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
   w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

3)    dyskusja,

4)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2012 rok.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok,

2)      udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wilków

3)      wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata,

4)      wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata,

5)      wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w drodze przetargu,

6)      wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na powiększenie drogi wewnętrznej, położonej w Wilkowie,

7)       zawarcia porozumienia o współpracy z Głównym Geodetą Kraju dotyczącego udostępnienia Modułu SDI do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla terenu Gminy Wilków.

 

9.   Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

10.  Zapytania i wolne wnioski.

11.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

12. Zamknięcie obrad  XXV sesji Rady Gminy.

                       

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kowalczyk

 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności