GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 25-10-2021
Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Wyjaśnienia do SIWZ, Zmiana treści SIWZ-PRZETARG NIEOGRANICZONY - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków.

 

 GKR.271.3.2013r.                                                                        Wilków, 06.06.2013r.

        

I.  WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm ) ,Urząd Gminy w Wilkowie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść  niniejszego wyjaśnienia , bez ujawniania źródła zapytania , przesyła się wszystkim wykonawca , którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Treść zapytań:

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwana ustawą PZP) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie niżej wskazanych zapisów SIWZ.

1.W SIWZ Zamawiający wskazał:

(Do obliczeń wzięto pod uwagę szacunkową liczbę osób zameldowanych: 4639 (dane na dzień 31 grudnia 2012 r.)

Założenia do zabudowy mieszkaniowej gminy

Budynki mieszkalne – 791 w tym:

- Zabudowa jednorodzinna - 754

- Zabudowa wielorodzinna – 37

1.1          Proszę o wskazanie ilości osób zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej.

Odp. W zabudowie jednorodzinnej ok. 3851. Wartości te ciągle ulegają zmianie.

1.2          Proszę o wskazanie ilości osób zamieszkujących w zabudowie wielorodzinnej.

Odp. W zabudowie wielorodzinnej ok. 788. Wartości te ciągle ulegają zmianie.

2.W SIWZ Zamawiający wskazał, iż przedmiot zamówienia obejmuje:

- Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych 
w pojemnikach i kontenerach pochodzących z nieruchomości zamieszkałych;

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, zbieranych 
w workach, pojemnikach oraz kontenerach w odpowiednich kolorach:

a) papier i makulatura – kolor niebieski

b) tworzywa sztuczne – kolor żółty

c) szkło – kolor zielony

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji - osobny worek (właściciel nieruchomości może posiadać przydomowy kompostownik - wówczas jest zwolniony z obowiązku oddawania odpadów bio)

2.1Proszę o potwierdzenie, iż odpady metalowe i wielomateriałowe nie będą odbierane w ramach realizacji zamówienia. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wskazanie sposobu gromadzenia i odbioru tych odpadów.

Odp. Ww. odpady będą odbierane w ramach realizacji zamówienia w następujący sposób:

-  Do worka na tworzywa sztuczne –kolor żółty - zbieramy odpady metalowe (puszki po napojach, konserwach itp.) natomiast złom metalowy mieszkańcy odstawiać będą do PSZOK.

- Do worka na papier i makulaturę –kolor niebieski- zbieramy odpady  wielomateriałowe.

2.2 Proszę o potwierdzenie, iż odpady niebezpieczne, chemikalia oraz przeterminowane leki nie będą odbierane w ramach realizacji zamówienia. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wskazanie sposobu gromadzenia i odbioru tych odpadów.

Odp. Ww. odpady nie będą odbierane w ramach realizacji zamówienia. Sposób gromadzenia i odbioru tych odpadów w formie akcyjnej.

2.3 Proszę o określenie liczby oraz pojemności pojemników i kontenerów na odpady zmieszane jakie będzie zobowiązany obsługiwać wykonawca.

Odp. Należy skorzystać z podanej w przetargu szacunkowej ilości osób zameldowanych oraz ilości odpadów przypadających na 1-go mieszkańca.

2.4 Proszę o określenie liczby nieruchomości, na których odpady selektywnie zbierane będą gromadzone w pojemnikach. Proszę o określenie rodzaju i ilości pojemników na odpady zbierane selektywnie jakie będzie zobowiązany obsługiwać Wykonawca.

Odp. Zabudowa wielorodzinna - 3 nieruchomości, 5 kompletów (gniazd) z pojemnikami  o pojemności 1100 l.

2.5 Proszę o wskazanie liczby nieruchomości z których wykonawca będzie odbierał odpady biodegradowalne.

Odp. Szacuje się na ok. 30 procent mieszkańców.

3.W SIWZ Zamawiający wskazał, iż przedmiot zamówienia obejmuje:

- Utrzymanie porządku i czystości wokół pojemników podczas odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

- Odbiór mebli, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz przedmiotów wielkogabarytowych nie rzadziej niż raz na pół roku odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

3.1 Proszę o wyjaśnienie jaki obszar wokół pojemników Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać w czystości.

Odp. Teren  wokół pojemników , oraz w  boksach śmietnikowych. Wykonawca  jest również zobowiązany do uprzątnięcia odpadów , które wypadną podczas załadunku odpadów oraz ich transportu.

3.2 Proszę o wyjaśnienie czy meble, sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz przedmioty wielkogabarytowe będą odbierane bezpośrednio z posesji, czy z określonych punktów na terenie gminy. W przypadku odbioru mebli, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz przedmiotów wielkogabarytowych z punktów na terenie gminy proszę o określenie liczby punktów z których będą odbierane odpady.

Odp. Bezpośrednio wystawionych przy  posesjach w trakcje trwania akcji „wystawka”.

4.W SIWZ Zamawiający wskazał:

Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości nieodpłatnie w worki (nie będące pojemnikami w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) do segregacji odpadów komunalnych, oznaczone logiem firmy, adresem oraz nr telefonu wykonawcy i odpowiednim kolorem. Dostarczy mieszkańcom na ich indywidualne zgłoszenie dodatkową liczbę worków wg potrzeb, jak również zapewni ich odbiór 
i zagospodarowanie. Worki powinny mieć pojemność 120 litrów. Wykonawca dostarczy również właścicielom nieruchomości zamieszkałych informację w jaki sposób powinni segregować odpady komunalne.

Wykonawca umożliwi zakup, dzierżawę, najem pojemników do zbierania odpadów komunalnych zgodnych 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaszowice, z zastrzeżeniem, iż ceny zakupu, dzierżawy, najmu nie mogą odbiegać od średnich cen rynkowych. Kosztem zakupu obciąży osobę zamawiającą dany pojemnik i indywidualnie się z nią rozliczy, nie obciążając kosztami Gminy.

4.1Proszę o określenie liczby worków jaką ma dostarczyć wykonawca z podziałem na worki niebieskie, żółte, zielone  oraz worki na odpady biodegradowalne.

Odp. Każda posesja w zabudowie jednorodzinnej musi być wyposażona w komplet worków niebieski, żółty, zielony . Około 30 procent mieszkańców będzie segregowało odpady biodegradowalne do worków.

4.2 Proszę o określenie liczby i rodzaju pojemników jakie Wykonawca będzie zobowiązany udostępnić właścicielom nieruchomości.

Odp. Należy skorzystać z podanej w przetargu szacunkowej ilości osób zameldowanych oraz ilości odpadów przypadających na 1-go mieszkańca.

 Jednocześnie Zamawiający informuje , że nie jest w posiadaniu informacji dotyczących Gminy Domaszowice wskazanych w ww. pytaniu 4.

5. W SIWZ Zamawiający wskazał:

PSZOK nie podlega obsłudze Wykonawcy

5.1 Proszę o potwierdzenie, iż Wykonawca nie będzie zobowiązany do odbioru odpadów z PSZOK.  
W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o podanie ilość odpadów, rodzajów pojemników oraz częstotliwości z jaka Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów z PSZOK.

Odp. Wykonawca nie będzie zobowiązany do odbioru odpadów z PSZOK.

6. We wzorze umowy Zamawiający wskazał:

Faktury wystawione przez podwykonawcę muszą być zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego

6.1Proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez sformułowanie Faktury wystawione przez podwykonawcę muszą być zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego?

Odp. Potwierdzenie wiarygodności danych zawartych w fakturze.

6.2 Proszę o wyjaśnienie w jakich terminach i kto: Wykonawca czy podwykonawca ma przedstawiać faktury Zamawiającemu do akceptacji.

Odp. Wykonawca  ma przedstawiać faktury  Zamawiającemu do akceptacji, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego miesięcznego raportu z wykonania przedmiotu umowy.

6.3 Proszę o określenie przypadków w jakich Zamawiający odmówi zaakceptowania faktury?

Odp. Faktury należy wystawić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i zgodnie z przedmiotem zamówienia.

7.We wzorze umowy Zamawiający wskazał, iż Wykonawca ma obowiązek:

1) odbierać wszystkie zmieszane odpady komunalne i ulegające biodegradacji zbierane w workach na odpady z miejsca ustawienia pojemników na terenie nieruchomości lub innego miejsca wskazanego przez właściciela nieruchomości,

2) odbierać odpady komunalne zmieszane i ulegające biodegradacji wystawione np. w workach (tzw. „nadwyżki”) pozostawione obok pojemników, przy czym nie dotyczy to odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych wystawionych poza terminami zbiórki tych odpadów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą zbierane również 
w PSZOK,

3) uprzątać odpady komunalne, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, a także odpady wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu),

4) odstawiać, po opróżnieniu, pojemniki na odpady w miejsca ich ustawienia,

5) w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali segregację odpadów, sprawdzać każdorazowo zawartość pojemnika na odpady komunalne, a w przypadku stwierdzenia, że w pojemniku znajdują się odpady których obowiązek selektywnego zbierania wynika z Uchwały Nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r.(…)

11) Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości w worki (nie będące pojemnikami w rozumieniu ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) służące do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, dla następujących frakcji: papier – kolor niebieski, szkło – kolor zielony, plastik – kolor żółty, odpady biodegradowalne – kolor brązowy, nie obciążając właściciela nieruchomości kosztem zakupu tych worków. Wykonawca będzie również dbał o systematyczną wymianę zniszczonych worków na nowe.

przekazywać selektywnie zebrane i odebrane odpady do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz zasadą bliskości wyrażoną w art. 20 ustawy o odpadach, przy czym Zamawiający wymaga, aby w całym okresie świadczenia usługi, tj. od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 100% odpadów zebranych selektywnie o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99 zostało przekazanych do odzysku, recyklingu lub przygotowania do ponownego użycia.

7.1 Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie zobowiązany do wytaczania pojemników z posesji? Pragnę zauważyć, iż obowiązek wskazany przez Zamawiającego w § 4 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy wymaga dostępu do posesji i wymusza na właścicielach nieruchomości konieczność przebywania na posesjach w dniach odbioru odpadów. Wnoszę o zastąpienie sformułowania: „z miejsca ustawienia pojemników na terenie nieruchomości lub innego miejsca wskazanego przez właściciela nieruchomości” sformułowaniem: „z miejsca zwyczajowego odbioru odpadów, umożliwiającego dostęp pracowników Wykonawcy w dniach odbioru odpadów”

Odp. Pojemniki i worki  będą wystawiane przed posesją przez ich właścicieli.

7.2 Proszę o wyjaśnienie, czy odbiór zużytych opon samochodowych jest przedmiotem zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o określenie sposobu i częstotliwości odbiorów tych odpadów oraz ujednolicenie zapisów wzoru umowy i SWIZ.

Odp. Odbiór zużytych opon samochodowych –zbiórka akcyjna przy wywozie odpadów wielkogabarytowych (akcja „wystawka”)- 2 razy do roku.

7.3 Proszę o wyjaśnienie dlaczego Wykonawca jest zobowiązany do sprzątania odpadów wywianych z pojemników oraz celowo z nich wyrzuconych? Pragnę zauważyć, iż przedmiotem postępowania nie jest utrzymanie czystości w gminie a odbiór odpadów komunalnych.

Odp. Wykonawca   jest zobowiązany do uprzątnięcia odpadów , które wypadną podczas załadunku odpadów oraz ich transportu a także teren  wokół pojemników  i boksach śmietnikowych.

7.4 Proszę o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie przez sformułowanie: odstawiać, po opróżnieniu, pojemniki na odpady w miejsca ich ustawienia?  Czy wykonawca jest zobowiązany do odstawiania pojemników na  miejsce z którego odebrał pojemnik z odpadami czy też Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca odstawi pojemnik w miejsce wskazane przez właściciela nieruchomości.

Odp. Wykonawca jest zobowiązany do odstawiania pojemników na  miejsce z którego odebrał pojemnik z odpadami.

7.5 Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez sformułowanie: „stwierdzenie, że w pojemniku znajdują się odpady podlegające zbiórce selektywnej.

Odp. Wskazać, że właściciel posesji nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów.

7.6 Proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez wymianę zniszczonych worków na nowe. Zbiórka selektywna prowadzona w systemie workowym opiera się na wymianie worków pełnych na puste.

Odp. W przypadku zastosowania worków jednorazowego użycia wymiana worków pełnych na puste .Dopuszcza się zastosowanie worków wielokrotnego użycia (worków polipropylenowych ) – w przypadku ich zużycia należy je wymienić.

7.7 Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma zrealizować obwiązek przekazania 100% odpadów selektywnie zbieranych o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99 do odzysku, recyklingu lub przygotowania do ponownego użycia. Zgodnie z SIWZ zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów o kodach 15 01 03, 15 01 04 oraz 20 01 40.

Odp. Odpady o kodach 15 01 03, 15 01 04 , 20 01 40 mieszkańcy będą mogli przywozić do PSZOK i SIWZ nie nakłada obowiązku na Wykonawcę ich odbioru.

8.Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „zawarcie umów ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej dla szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją umowy.

Odp. Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w § 8 wzoru umowy   w przypadku przedstawienia  polisy OC z tytułu prowadzonej działalności przed podpisaniem umowy z Zamawiającym.

9. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w § 8 wzoru umowy w przypadku przedstawienia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności.

Odp. Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w § 8 wzoru umowy   w przypadku przedstawienia  polisy OC z tytułu prowadzonej działalności przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. 

    II.ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

         Pkt.13 ust.5 otrzymuje brzmienie:
„ 13.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

5.        Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który wygrał przetarg zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego projekt umowy z podwykonawcą (jeżeli przewidział udział podwykonawców), w celu uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego oraz  umowę konsorcjum/spółki cywilnej, polisę OC z tytułu prowadzonej działalności  ”.

 
 

                                                                            Wójt Gminy Wilków

                                                                             mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności