GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 27-10-2021
Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków.

 

GKR.271.3.2013r.                          

                                                   Wilków, 19.06.2013r.

           

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 1.  Nazwa Zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków.

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 10.06.2013r.

(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 95627-2013, data zamieszczenia 31.05.2013r.).

3. Liczba otrzymanych ofert - 5, z których odrzucono 1, wykluczono 0

4.  Kryteria oceny ofert: Oferowana cena- 100%

5.Wybrano następującą ofertę Oferta (Nr 1)

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH EKOWOD SPÓŁKA Z O.O.

UL.MARIAŃSKA 2, 46-100 NAMYSŁÓW

 Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Cena wybranej oferty wynosi:  351,00 zł brutto za 1 tonę (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden złotych  00/100)– uzyskując 100 punktów  w ramach zastosowanego kryterium cena: 100% .

6.Pozostali wykonawcy

Oferta (Nr 3) EKO-TRANS JAN KUROWSKI UL.BRYNICKA 16B, 46-082 KUP

Uzyskała 58,14   punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta (Nr 4) KONSORCJUM FIRM:

ALBA EKOPLUS SP.  Z O.O

UL.STAROCMENTARNA 2, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

ALBA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O

UL.STAROCMENTARNA 2, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Uzyskała 54,00  punkty w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta (Nr 5) REMONDIS OPOLE SP. Z O.O AL.PRZYJAŹNI 9, 45-573 OPOLE

Uzyskała 74,01 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%. 

( art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

Oferta (Nr 2)

E.K.OCHĘDZAN SP. Z O.O UL.REYMONTA 65, 46-100 NAMYSŁÓW

Uzasadnienie prawne:

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy.

Uzasadnienie faktyczne:

Treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca nie wyliczył ceny oferty brutto według zapisu pkt.11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .Opis sposobu obliczenia ceny .

Nie zastosował poniższego wzoru do obliczenia ceny oferty brutto.

                                    Con = 0,08Cs + 0,89Ck +0,01Cb + 0,02Cw

 

Cs = Cpa + Csz + Ctsz

 

Cob = Con  +( Con x  stawka obowiązującego podatku VAT w %)

gdzie: Con – cena ofertowa netto, Cs – cena 1 tony odpadów segregowanych

Ck – cena 1 tony odpadów komunalnych niesegregowanych, Cb – cena 1 tony odpadów biodegradowalnych,Cw – cena 1 tony odpadów wielkogabarytowych, Cpa – cena 1 tony papieru, Csz – cena 1 tony szkła, Ctsz – cena 1 tony tworzywa sztucznego, Cob – cena oferowana brutto.

 

 W druku oferty Zamawiający wyraźnie zapisał w jaki sposób należy wyliczyć cenę oferty brutto.

Wykonawca wpisał kwotę 644,02 zł , a według zapisanych przez Wykonawcę cen jednostkowych ujętych w przeliczeniu 1 tony netto:

- wywóz 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych 596,27 zł

- wywóz 1 tony odpadów segregowanych- papier 0,01 gr.

- wywóz 1 tony odpadów segregowanych-szkło 0,01 gr.

- wywóz 1 tony odpadów segregowanych-tworzywa sztuczne 0,01 gr.

- wywóz 1 tony odpadów segregowanych- biodegradowalne 0,01 gr.

- wywóz 1 tony odpadów wielkogabarytowych 0,01 gr 

po zastosowaniu powyższego wzoru, powinien wpisać w druku oferty cenę oferty brutto 573,13 zł brutto.

 Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Dziękujemy Wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

 

                                                                                       Wójt Gminy Wilków

                                                                                            mgr Bogdan Zdyb

    

Do wiadomości :

1.  Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie.

2.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

3.  Wykonawcy , którzy złożyli oferty( art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy ).

4.  aa 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności