GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 24-10-2021
Imieniny: Arety, Marty, Marcina

Zawiadomienie - V sesja Rady Gminy w Wilkowie - 18 marca 2011r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję V sesję Rady Gminy w Wilkowie na dzień 18 marca 2011 r. (piątek) o godz. 1400.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury
w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.     

     Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Informacja w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 5. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych gminy.
 6. Analiza stanu bezpieczeństwa – informacja Powiatowej Komendy Policji.
 7.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)      o zmianie uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2011 rok, 

2)      wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki; 

3)      o zmianie uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletnie prognozy finansowej, 

4)      zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso na terenie Gminy Wilków,
 

5)      przekazania Policji środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby, 

6)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, 

7)      zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę; 

8)      o zmianie uchwały Nr XXXVII/221/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Wilków do 1 m3 wody; 

9)      uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o; 

10)     Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie; 

11)     przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 2. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 3 interpelacje radnych
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.
 

 

Przewodnicząca
Rady Gminy w Wilkowie
mgr Irena Marszałek

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności