Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 28-06-2022
Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu

 

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.51.2011

WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 9 maja 2011 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu

 

 

 

 

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373) Wójt Gminy Wilków zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bukowiu. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Wilków.

 

§ 3.

 

Informacje o  ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej
 i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie oraz na tablicach ogłoszeń
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wilków.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do zarządzenia Nr ORG.0050.51.2011

Wójta Gminy Wilków

z dnia 9 maja 2011 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

WÓJT GMINY WILKÓW

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Bukowiu, ul. Lipowa 54

 

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która  spełnia następujące wymagania:

 

1) jest nauczycielem   mianowanym lub dyplomowanym, który:

a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej lub który ukończył  studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe
i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych,  posiada kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w  szkole podstawowej;

b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania  oświatą, prowadzony zgodnie
z przepisami     w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem
do konkursu na stanowisko dyrektora;

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z późn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn.zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz
za umyślne przestępstwo skarbowe;

h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz
o ubezwłasnowolnienie;

i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4  ustawy  z dnia  
17  grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn.zm.);

 

 

2)  osoba nie będąca  nauczycielem, która:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg  ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji  Szwajcarskiej;

b) ukończyła studia magisterskie;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż  pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

d) ma pełną  zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

 f) spełnia wymogi określone w pkt.  1 ppkt. 1 lit. b, e, g, i.

 

 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju  publicznej szkoły;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku  osoby nie będącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia  studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne, postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  oraz  za umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 . Nr 14, poz. 114 z późn.zm.);

 10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn.zm.);

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  z późn.zm.) lub  w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365,
z późn.zm.)– w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych – w przypadku osoby  nie będącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celu  przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKOWIU” w terminie do dnia
26 maja 2011r. na adres: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków  lub osobiście w sekretariacie Urzędu pok. Nr 9 wejście A.

 

4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Wilków.

 

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności