GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 01-12-2021
Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji Elektrowni Wiatrowych

    Wilków dnia 13.05.2011r.

WÓJT GMINY WILKÓW 

 


OBWIESZCZENIE 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji Elektrowni Wiatrowych 

 

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80 poz. 717 z  późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U Nr 130 poz. 871) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2,3 i 4 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVIII/227/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 maja 2010r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Wilków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 czerwca 2011r. do 18 lipca 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, w pokoju 4B od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

W związku z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń niniejszej zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko równocześnie zostaną upublicznione: opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Informacje o ww. dokumentach można uzyskać również na stronie internetowej pod adresem www.bip.wilkow.pl 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 11 lipca 2011r. w domu kultury w Wilkowie o godzinie 11.00. 

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wilków na adres: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2011r.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności