GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 24-10-2021
Imieniny: Arety, Marty, Marcina

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015.

informacja.jpeg

INFORMACJA 

W SPRAWIE  PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
 NA KADENCJĘ 2012-2015

           

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) informuje się że do dnia 30 czerwca 2011 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku.

Na kadencję 2012-2015 Rada Gminy wybiera 3 ławników do Sądu Rejonowego
w Kluczborku
 

Stosownie do treści art. 162 § 1 – ww. ustawy, kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,

2)    jest nieskazitelnego charakteru,

3)    ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)    jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

6)    posiada co najmniej wykształcenie średnie. 

Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
w prokuraturze,

2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane
ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)    duchowni,

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

      Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz 693).

      Do pobrania – formularz Karta zgłoszenia kandydata na ławnika; w wersji papierowej formularz dostępny jest w Urzędzie Gminy w Wilkowie, pok. Nr 8A. 

Do karty zgłoszenia dołącza się:

   1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

  2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)         oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

  4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)    dwa   zdjęcia zgodne  z   wymogami   stosowanymi    przy   składaniu   wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

            Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Odpis lub zaświadczenie winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

            Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

            Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat    na ławnika.

            Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, pokój nr 8A do dnia 30 czerwca 2011 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. w  poniedziałki  od  8.00  do 16.00, 
od  wtorku  –  do  piątku  w  godz.  7.00 - 15.00.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 77 419 55 11 w. 15.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności