GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 29-05-2024
Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2013 roku.

GKR.271.6.2013

 

                                                                                         Wilków   09.07.2013r.

                                                

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na: Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2013 roku.

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków, w imieniu której występuje

Wójt Gminy Wilków

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

REGON: 531412770

tel. (077) 419 55 11 – 15

fax.(077) 419 55 11

e-mail: zamowienia@wilkow.pl

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Rodzaj zamówienia: usługi

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialog techniczny.

2.  Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.     - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm)

3.  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych     w dniu 09.07.2013r.

4.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków     zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie www.wilkow.pl w dniu 09.07.2013r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi : osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowie,                     ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub za zaliczeniem pocztowym. SIWZ jest odpłatna.

5.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego  w   kwocie 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100).

    Kredyt  przeznaczony jest na sfinansowanie  planowanego deficytu budżetu  Gminy    Wilków  w  2013  roku.

 1. Dostępność kredytu:

 650.000,00 zł od dnia 01 września 2013 r.  następuje przelewem na rachunek    bankowy Gminy Wilków.

 1. Okres kredytowania : od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2016 roku.
 2. Okres karencji w spłacie kredytu: obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 30 marca 2014 roku.
 3. Okres karencji w spłacie odsetek : 30.03.2014r.
 4. Spłata rat kapitałowych kredytu  następować będzie ostatniego dnia każdego kwartału , począwszy od 31 marca 2014 roku.
 5. Odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu naliczane i płatne będą w okresach kwartalnych do ostatniego dnia każdego kwartału.
 6. Oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M (notowanej na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego kwartalnego okresu obrachunkowego)  plus marża banku w okresie obowiązywania umowy.
 7. Prowizja liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wydawania zaświadczeń  i opinii oraz za ewentualne sporządzanie aneksów.
 8. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 9. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 10. W przypadku spłaty części kapitału lub całości odsetki będą naliczane od faktycznego zadłużenia.

          Wspólny Słownik Zamówień CPV:

             66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu 

Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie  podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również  wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie usługi.

   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.  Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7.  Termin wykonania zamówienia określa się od dnia podpisania umowy do 30.12.2016r.

8.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

2) wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Zamawiający nie precyzuje w zakresie wiedzy i doświadczenia żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

3) potencjał techniczny:

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 Zamawiający nie precyzuje w zakresie potencjału technicznego żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik Nr 1 do formularza oferty.

W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.  26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna przez powołaną u Zamawiającego Komisję Przetargową.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9.Informacja o oświadczeniach lub dokumentach , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy

     9.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  1. oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,

( Wykonawca złoży  –załącznik Nr 1 do formularza oferty.)

9.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1     ustawy, należy przedłożyć :

1.    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, (załącznik Nr 2 do formularza oferty).

      2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

       W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów (konsorcjum/spółka cywilna), każdy Wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy ,a także spełniać wymogi  oraz łączne warunki , o których mowa w art. 22 ust. 1  pkt 1-4 ustawy Pzp. Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć oświadczenia w zakresie art. 24 u Pzp  jak również dołączyć dokumenty o których mowa w pkt.9.2.

  9.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych .Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

1) dokument  wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

1.lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

      Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć ww. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

10.Informacja o dokumentach potwierdzających , ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:   nie dotyczy                

11. Inne dokumenty:

  1. wypełniony formularz oferty,

     2. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,  posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,

 3. dowód wniesienia wadium,

12.Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

13. Informacja na temat wadium

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium  w wysokości: 1 000,00 zł. (słownie : jeden tysiąc złotych i 00/100).

14. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia .

15.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

-       cena oferty brutto - 100% (najniższa cena)

16.  Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. 9A(SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,46-113 Wilków.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY

    Urząd Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

Oferta na przetarg nieograniczony

                          Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2013 roku.

nie otwierać przed 17.07.2013r.godz.10.00.

 

Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2013 r. o godz. 09:00.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.).

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.07.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – (sala konferencyjna)  Urzędu Gminy w Wilkowie,                                  ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

17.Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz  z adresem strony internetowej, na  której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

     Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

   Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa    w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

22. Zmiany umowy

    Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

     Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

 

23. Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. nie dotyczy

25. Osoby upoważnione do kontaktów

  Uprawnionymi osobami do kontaktów z wykonawcami są:

      - w zakresie procedury przetargowej: Agata Witewska: tel.77 419 55 11 Urząd Gminy     w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

  -  w zakresie przedmiotu zamówienia: Mirosława Sawicka tel.77 419 55 11 Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

w godzinach :

 Poniedziałek od  7.00-15.30

 Wtorek –Piątek od 7.00-15.00

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Do wiadomości :

1.Biuletyn Zamówień Publicznych

2.Strona internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie

3.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

4. aa

 

Załączniki :


 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2.  Zaświadczenie o nadaniu Nr NIP,

 3.  Zaświadczenie o nadaniu Nr Regon ,

 4.  Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy,

 5. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy

 6. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za 2011 r. i 2012r.

 7. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń  i gwarancji   Rb-Z za 2011 r. i 2012r.

 8. Sprawozdanie  o stanie należności Rb-N za 2011r. i 2012r.

 9. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S za 2011r. i 2012r.

 10. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S za 2011 r. i 2012r

 11. Bilans z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2011 r. i 2012r.

 12. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wilków    sprawozdaniu o wykonaniu budżetu za 2011r. i 2012r.

 13. Uchwała  Rady Gminy  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilków za 2011 r. i 2012r.

 14. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za I kw. 2013r.

 15. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i   gwarancji  Rb-Z za I kw. 2013r.

 16. Sprawozdanie  o stanie należności Rb-N za I kw. 2013r.

 17. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S za I kw. 2013r.

 18. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki  samorządu terytorialnego Rb-28S za  I kw. 2013r.

 19. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  w 2013r.

 20. Opinia RIO o możliwości spłaty przez Gminę Wilków długoterminowego kredytu.

 21. Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 22. Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2013r.

 23. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Wilków na 2013r. 

 24. Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

 25. Opinia RIO w sprawie przedłożonego projektu uchwały o wieloletniej prognozieinansowej Gminy Wilków

 26. Formularz oferty

 27. Załącznik Nr 1 do formularza oferty - Oświadczenie

 28. Załącznik Nr 2 do formularza oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 29. Załącznik Nr 3 do formularza oferty – Lista podmiotów (grupa kapitałowa)

 30. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności