GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 24-07-2024
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Mieszkańcy Gminy Wilków mogą starać się o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Karta ta stanowi narzędzie wsparcia mieszkańców województwa opolskiego, jej celem jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek dla Posiadaczy Karty.

Osobami uprawnionymi do otrzymania i użytkowania Karty są:

  1. rodzice ( w tym rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi), mieszkający na terenie województwa opolskiego – z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. dzieci rodziców, o których mowa w pkt 1, które nie ukończyły 25 roku życia, jeśli kontynuują naukę,
  3. dzieci niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, 
  4. osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w woj. opolskim,
  5. osoby sprawujące stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, połączone więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod ich opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że ze względu na stan zdrowia osoba zależna wymaga stałej opieki. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do weryfikacji składanych oświadczeń,
  6. podopieczni instytucjonalnych domów dziecka, czyli placówek opiekuńczo-wychowawczych, których zasady funkcjonowania określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydane do niej rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Karta wydawana jest bezpłatnie i uprawnia do zniżek i ulg oferowanych przez wybrane instytucje regionalne i gminne oraz podmioty prywatne, które zadeklarowały chęć współpracy. Imienna lista Partnerów OKRiS oraz szczegółowy wykaz aktualnie obowiązujących zniżek znajduje się na stronie internetowej http://ssd.opolskie.pl w zakładce dot. Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Wnioski o wydanie Karty można składać w Domu Kultury w Wilkowie ul. Wrocławska 16 oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Punkcie Obsługi Klienta ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 419 51 78 oraz na stronie internetowej http://ssd.opolskie.pl.

Pliki do pobrania:

1. Regulamin wydawania i użytkowania OKRiS
2. Wniosek

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności