GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 25-06-2024
Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma

ZAPYTANIE OFERTOWE - Rozbiórka zabytkowego dworu w Wilkowie

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Wilków zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 1. Zamawiający: Gmina Wilków
 2. Zadanie inwestycyjne pn.”Rozbiórka zabytkowego dworu w Wilkowie”.
 3. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka byłego pałacu w Wilkowie.
  Obiekt został skreślony z rejestru zabytków w 2014r.
  Wymiary budynku :
  Długość  3096 cm
  Szerokość 1410 cm 
  Wysokość do szczytu  1475 cm
  Budynek częściowo podpiwniczony.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

1) Wykonawca musi mieć doświadczenie  przy rozbiórce obiektów budowlanych .
2) Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem.
3) Wykonawca zabezpieczy teren rozbiórki , oraz teren narażony na jego następstwa odpowiednimi znakami i ogrodzeniem, gwarantując bezpieczeństwo okolicznym mieszkańcom i pracownikom Wykonawcy.
4) Wykonawca będzie odpowiadać za stan bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac i jego otoczeniu, ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć na tym terenie jak i sąsiednich nieruchomościach w związku z prowadzonymi pracami.
5) Materiały z rozbiórki składować w pryzmy sortując poszczególne rodzaje materiałów (np. cegła, drewno) lub rozkruszyć (do uzgodnienia z Zamawiającym).
6) Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego lub Wykonawcy (do uzgodnienia z Zamawiającym).
7) Gruz , który w wyniku rozbiórki znajduje się na terenie sąsiednich nieruchomości Wykonawca winiec uprzątnąć i złożyć na teren działki na której dokonana została rozbiórka.
8) Wszystkie prace rozbiórkowe należy wykonać bez wchodzenia do wnętrza budynku.

Przed sporządzeniem oferty wskazane oględziny budynku na miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu daty z Panem Kazimierzem Olchawą (tel.795 538 676) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Termin realizacji zamówienia: Termin zgodny z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Namysłowie w okresie od 11.01.2016r. do 11.05.2016 r. (termin do uzgodnienia z Zamawiającym).
 2. Termin płatności : 21 dni.
 3. Miejsce realizacji:, ul. Krótka 1, 46-113 Wilków, działka 171/20.
 4. 7. Kryterium wyboru ofert: 100% cena.
 5. Kod CPV: 45 11 00 00 – 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.
 6. Okres ważności oferty : 30 dni z możliwością wydłużenia przez Wykonawcę.
 7. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert.
 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
  2) posiadają wiedzę i doświadczenie:
  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:
  4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższe warunki jeżeli złoży oświadczenie załącznik Nr 1 do formularza oferty.

 9. Sposób przygotowania ofert: Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym wraz z załącznikiem nr 1 w języku polskim, czytelnie zgodnie ze specyfikacją zamówienia. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać „Rozbiórka byłego pałacu w Wilkowie”, lub wysłać na adres zamowienia@wilkow.pl w postaci skanu w tytule maila wpisując „Rozbiórka byłego pałacu w Wilkowie”.
 10. Miejsce i termin składania ofert: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków bądź wysłać na adres zamowienia@wilkow.pl. Termin składania ofert do 07.12.2015 r. W przypadku składania ofert przez firmę kurierską bądź pocztową liczy się data wpływu do Zamawiającego.

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Załącznik nr 1 do formularza oferty.
Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności