GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 29-05-2024
Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Środowisko

       Klimat na terenie Gminy Wilków jest w miarę łagodny, zdominowany przez wpływy klimatu atlantyckiego z okresowymi wpływami klimatu kontynentalnego. Głównie charakteryzują go takie elementy jak: liczba dni z temperaturą powyżej 00 wynosi około 295, stosunkowo niskie opady – rocznie poniżej  500 mm, długi okres wegetacji od 220 – 225 dni, pokrywa śnieżna zalega tylko przez 40 – 45 dni w roku.

         Charakter wystepującej roślinności na terenach Gminy  to efekt przekształceń środowiska przez gospodarkę człowieka. Większość lasów została zastąpiona przez użytki rolne i tereny zabudowane ze specyficzną roślinnością synantropijną i obcego pochodzenia, a tereny podmokłe odwodniono. Stan środowiska przyrodniczego gminy Wilków nie został do tej pory szczegółowo rozpoznany, brak jest opracowań inwentaryzacyjnych dla terenu całej gminy.

       Na skutek intensyfikacji rolnictwa, wielkoobszarowych melioracji odwadniających, rozwoju infrastruktury transportowej i technicznej, wprowadzania obcych, ekspansywnych gatunków oraz urbanizacji ww. tereny utraciły w ostatnich 200 latach znaczną część żnorodności florystycznej. Zaobserwowano zbiorowiska nieleśne (97,6%), w zdecydowanej większości związane z gruntami ornymi (83,6%). Zbiorowiska łąk i pastwisk zajmują tylko 11,3% powierzchni użytków rolnych. Największe powierzchnie łąk występują w sołectwach: Wilków, Lubska, Młokicie, Pągów i Wojciechów. Jedynie dolina Widawy, w szczególności w okolicach Młokicia, Lubskiej i Dębnika, gdzie występują niewielkie fragmenty lasów, stawy oraz tereny podmokłe, zachowała charakter zbliżony do naturalnego. Występuje tu szereg gatunków i zbiorowisk rzadko spotykanych w innych częściach gminy.

         Wśród ekosystemów nieleśnych największy obszar zajmują tereny najbardziej przekształcone przez człowieka – tereny upraw rolnych. W związku, z czym bogato reprezentowana jest grupa zbiorowisk chwastów pól uprawnych, okrajków, terenów wydeptywanych i ruderalnych.

          Rozmieszczenie lasów w gminie jest nierównomierne. Większe powierzchnie lasów występują na południu i północy gminy, w sołectwach: Młokicie, Lubska, Dębnik oraz Idzikowice i Pągów. Największą lesistością, znacząco przewyższającą wartość średnią dla gminy charakteryzują się obręby: Młokicie (15,8%) oraz Dębnik (13,0%). Najmniejszą lesistością odznaczają się głównie sołectwa położone w północnej i zachodniej części gminy: m.in. Wojciechów, Bukowie, Krzyków i Jakubowice.

             Biorąc pod uwagę  funkcję środowiskotwórczą i wartość biocenotyczną większość terenu (80%) gminy Wilków można zaliczyć do struktur o małym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego (tereny intensywnie użytkowane rolniczo) oraz terenów bez znaczenia, do których zaliczamy tereny zainwestowane (zabudowa wraz z najbliższym otoczeniem, drogi).

          Pomimo znaczących przekształceń środowiska na terenie Gminy, znajdują się jeszcze obszary cenne przyrodniczo pełniące ważne funkcje w obrębie regionalnego, przestrzennego systemu przyrodniczego. Podstawowym elementem przyrodniczej struktury przestrzennej gminy jest dolina Widawy, pełniąca funkcje ekologiczne, hydrologiczne i klimatyczne. Jako element struktury regionalnej, zapewnia wzajemne powiązanie obszarów zasilania, odpowiada za obieg materii, energii i informacji genetycznej pomiędzy terenami. Dolina Widawy pełni funkcję korytarza ekologicznego o randze regionalnej.

         Obszarami węzłowymi, zasilającymi system przyrodniczy gminy są: powierzchnie leśne, parki, zadrzewienia i zakrzaczenia, w tym szczególnie łęgowe w dolinie Widawy, stawy, fragmenty doliny Widawy ekstensywnie użytkowane z zachowanymi ciekawymi zbiorowiskami roślinnymi. Przy obecnym rozpoznaniu terenu gminy podstawowym obszarem wymagającym ochrony jest odcinek doliny Widawy i jego otoczenie między Pielgrzymowicami, a Dębnikiem, gdzie występują liczne zadrzewienia i fragmenty lasów, łąki, tereny wilgotne i podmokłe oraz stawy.

            W gminie Wilków nie występują obszary o wysokich walorach przyrodniczych objęte ochroną prawną. Jedynymi obiektami chronionymi, o znaczeniu lokalnym, które posiadają duże walory przyrodnicze i krajobrazowe są parki uznane za zabytki kultury. W gminie Wilków znajduje się 5 parków objętych ochroną przez konserwatora zabytków.

                Południowa część Gminy Wilków jest nasycona wieloma ciekami wodnymi. Największym jest rzeka Widawa, wraz ze swoimi licznymi dopływami, która jest prawobrzeżnym dopływem Odry. W biegu rzeki Widawa spotykane są liczne starorzecza i podmokłe łąki. Wody rzeki Widawy posiadają wysokie klasy czystości. Dlatego też w dorzeczu rzeki zlokalizowanych jest wiele sztucznych zbiorników wodnych. Są to stawy rybne we wsi Wilków, Młokicie oraz w większości we wsi Dębnik. Otoczenie wokół większości stawów jest ciekawie zagospodarowane przez właścicieli, dzięki czemu ośrodki te są znakomitymi miejscami na weekendowe wyprawy i pikniki. Dodatkowo rozciągające się łąki i otaczające je lasy pozwalają na swobodny wypoczynek. Rzeka Widawa posiada dogodne warunki, aby stać się trasą spływów kajakowych. Niewielka głębokość i łagodny nurt rzeki oraz wiele ciekawych miejsc, przede wszystkim w odcinku przepływającym przez lasy, mogą zapewnić wiele atrakcji.Dorzecze Widawy

Zdjęcie przedstawia Dorzecze Widawy, potok płynący wśród zielonych łąk stanowiących miejsca zalewowe.  Zdjęcie przedstawia Dorzecze Widawy, potok płynący wśród zielonych łąk porośniętych drzewami.

Stawy rybne Gospodarstwa Agroturystycznego w Dębniku

Gospodarstwo Agroturystyczne 1

Gospodarstwo Agroturystyczne 3

Stawy rybne Gospodarstwa
Agroturystycznego w Dębniku. Widok tafli stawu w którym odbija się niebieskie niebo oraz białe chmury.

Stawy rybne Gospodarstwa
Agroturystycznego w Dębniku. Widok tafli stawu, na brzegu którego widać zabudowania gospodarcze.

Stawy rybne Koła Łowieckiego "ŁOŚ" w Wilkowie

Koło Łoś 1

Stawy rybne Koła Łowieckiego "ŁOŚ"w Wilkowie. Widok tafli stawu odbijającego niebieskie niebo oraz białe chmury. Na przeciwnym brzegu widoczne zielone krzewy i drzewa.

Stawy rybne Koła Łowieckiego "ŁOŚ"w Wilkowie. Widok tafli stawu odbijającego niebieskie niebo oraz białe chmury. Na przeciwnym brzegu widoczne zabudowania.

Koło Łoś 2

Stawy rybne Koła Wędkarskiego w Młokiciu

Stawy w Młokiciu 1 - mini

Stawy w Młokiciu 3 - mini

Stawy rybne Koła Wędkarskiego w Młokiciu. Widok stawu w otoczeniu zielonych drzew, na brzegu widoczna drewniana wiata. 

Stawy rybne Koła Wędkarskiego w Młokiciu. Widok dopływu do stawu nad którym wybudowano drewnianą kładkę. Wokoło rosną zielone drzewa.

 

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności